Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 29 aprilie 2021, ora 09:00.

Ordinea de zi a ședinței:

I. Depunerea jurământului de către domnul Barbu Valentin, consilier județean supleant declarat ales și validat prin încheiere a Tribunalului Buzău

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. Proiect de hotărâre nr. 68/16.04.2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni

2. Proiect de hotărâre nr. 69/16.04.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 1

3. Proiect de hotărâre nr. 39/02.03.2021 pentru completarea anexei nr.13.3 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.3/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2021

4. Proiect de hotărâre nr. 70/16.04.2021 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

5. Proiect de hotărâre nr. 71/16.04.2021 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021

6. Proiect de hotărâre nr. 72/16.04.2021 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2021

7. Proiect de hotărâre nr. 73/16.04.2021 pentru stabilirea burselor care se acordă elevilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar special, în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

8. Proiect de hotărâre nr. 74/16.04.2021 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023

9. Proiect de hotărâre nr. 75/16.04.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău și a modalității de gestiune a acestui serviciu

10. Proiect de hotărâre nr. 76/16.04.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 216, km. 0+000 – 4+700, DN 22 – Lunca – Măcrina, judeţul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 77/16.04.2021 pentru aprobarea închirierii, de către Muzeul Județean Buzău, a unei suprafețe de teren aferente Muzeului Chihlimbarului Colți în scopul desfășurării de activități comerciale de agent economic

12. Proiect de hotărâre nr. 78/16.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță pentru mandatul 2020-2024

13. Proiect de hotărâre nr. 79/16.04.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al unor organizații neguvernamentale ale cadrelor militare în organizarea unor acțiuni

14. Proiect de hotărâre nr. 80/16.04.2021 privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 81/16.04.2021 pentru revocarea/validarea unor membri de drept ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 82/16.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – formă revizuită

17. Proiect de hotărâre nr. 83/16.04.2021 privind aprobarea Statutului Județului Buzău – formă revizuită

18. Proiect de hotărâre nr. 84/16.04.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 85/16.04.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, culte, protecție socială, sportive și de turism a Consiliului Judeţean Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 86/16.04.2021 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 11.05.2021

21. Proiect de hotărâre nr. 87/16.04.2021 pentru completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău precum și actualizarea caietului de sarcini, a regulamentului de organizare și funcționare aferent și aprobarea tarifelor serviciilor furnizate de delegatul Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

22. Proiect de hotărâre nr. 88/16.04.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2020 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2021

23. Proiect de hotărâre nr. 89/16.04.2021 privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Buzău” domnului Sălcuțan Mihai;

III. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea Autorității publice județene – Consiliul Județean Buzău în anul 2020

2. RAPORT de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020

3. RAPORT privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2020

IV. Notă privind rezultatul evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here