Consiliul Judeţean Buzău a lansat spre dezbatere publică un proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017 și unul ce vizează stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2017 la nivelul județului Buzău. Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la aceste proiecte de hotărâre se pot depune la Compartimentul informare și relații cu publicul, camera 21 din cadrul Consiliului Județean Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, sau se pot transmite pe adresa de e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro până la data de 05 decembrie 2016.

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2017

Art.1. Se stabilesc nivelurile taxelor/tarifelor aferente eliberării unor certificate, avize, autorizaţii, conform anexei nr.1

Art.2. Taxele stabilite conform art. 1 se plătesc anterior eliberării certificatului, avizului sau autorizaţiei, după caz, dovada plăţii se păstrează de către compartimentul care a eliberat documentul respectiv.

Art.3. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru curse negulate speciale, conform anexei nr.2.

Art.4. Se stabilesc nivelurile taxelor pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean,conform anexei nr.3.

Art.5.(1). Se stabilesc tarifele aferente utiliziirii de cbtre terţi a unorbunuri imobile proprietate publicb sau privatb a judeţului Buzău, conform anexei nr.4.

(2) Tarifele de utilizare stabilite potrivit anexei 4 pct. 2 se achita de beneficiari pe baza notei de constatare a Serviciului administrativ siprotocol din cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Buzău.

(3) Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute în anexă 4 pct.2 Instituţia Prefectului, consilierii judeţeni, serviciile publice deconcentrate şi cele de interes judeţean, autorităţile publice locale, instituţiile de sub autoritatea Consiliului judeţean, cultele religioase recunoscute de lege,instituţiile de învăţământ preuniversitar precum şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică,

Art.6. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Consiliul Judeţean pentru multiplicare, eliberare copii , editare pe calculator, conform anexei nr. 5.

Art.7. Se stabilesc tarifele pentnu utilizarea suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene, conform anexei nr. 6.

Art.8. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea avizului prealabil, aautorizatiei speciale pentru transport gi de utilizare a drumurilor judeţene,aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule care depăşesc masă totală maxim admisă pe osie şi/sau dimensiunile maxime de gabarit admise pe drumurile judeţene din judeţul Buzău, conform anexei nr,7.

Art.9. Se stabilesc tarifele percepute de Consiliul Judeţean Buzău în calitate de custode al siturilor de importantă comunitară ROSCIO190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu, conform anexei nr.B.

Art.9. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Biblioteca judeţeană „V. VOICULESCU ” Buzău, conform anexei nr. 9.

Art.10. Se stabilesc tarifele pentru serviciile furnizate de Muzeuljudetean Buzău, conform anexei nr.10.

Art.11, Se stabilesc tarifele de intrare la spectacolele organizate deTeatrul „GEORGE CIPRIAN” Buzău, conform anexei nr. 11.

Art.12. Se stabilesc nivelurile taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2006 – 2017 ce vor fi practicate Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, şi a unor tarife conform anexei nr. 12.

Art.13. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, conform anexei nr. 13.

Art.14. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Camera Agricolă județeanăa Buzău, conform anexei nr. 14,

Art.15. Se stabilesc tarifele pentru servicii furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, conform anexelor nr. 15 a – z.

Art.16. Anexele nr. 1- 15 a –z şi fac parte integrantă din prezenţa hotatare.

Art.17. Taxele şi tarifele stabilite prin prezenţa hotararere se încasează şi se fac venit la următoarele autorităţi, servicii şi instituţii publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău :

– cele prevăzute în anexele 1 – B la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Buzău;

– cele prevăzute în anexă nr.9 la bugetul Bibliotecii Judeţene „V. VOICULESCU ” Buzău;

– cele prevăzute în anexă nr.10 la bugetul Muzeului Judeţean Buzău;

– cele prevăzute în anexă nr.11 la bugetul Teatrului „GEORGE CIPRIAN” Buzău;

– cele prevăzute în anexa nr. 12 la bugetul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

– cele prevăzute în anexa nr.13 la bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

– cele prevăzute în anexa nr. 14 la bugetul Camerei Agricole judeţene Buzău;

– cele prevăzute în anexa nr.15 a – z la bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Art.18. Neplata taxelor și tarifelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.19. Taxele și tarifele stabilite conform art. 1–15 se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2017. Pe aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 274/2015, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.20. Direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău, serviciile publice de interes judeţean şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezenţei hotărâri.

Art.21. Secretarul judeţului Buzău va asigura transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi aducerea ei la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul Consiliului judeţean Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here