CLMConsilierii locali sunt convocaţi în şedinţa ordinară a lunii aprilie, joi, începând cu ora 13.00. Pe ordinea de zi se află 25 de proiecte de hotărâre care trebuie să primească votul aleşilor municipiului.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Gubandru Aurel;

2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Coman Constantin;

3.- proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale a comisiei de validare, precum şi a unor comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al

bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2014;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2015 precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău

9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2015;

11.- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului municipiului Buzău, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care unitatea administrativ-teritorială municipiul Buzău, are calitatea de asociat – membru fondator;

12.- proiectul de hotărâre pentru modificarea unor articole din Hotărârea nr. 122/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea, Asociaţiei CLLD Buzău, judeţul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 19/ 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău cu reţele de apă şi canalizare;

15.- proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatelor de producător, a taxei de viză semestrială a acestora, precum şi a preţului carnetului de comercializare a produselor agricole;

16.- proiectul de hotărâre privind modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul general al municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare de pe raza municipiului Buzău;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice, funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău

19.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinată închirierii şi eliberată pe parcursul folosirii ;

20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situate în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc L2, parter, bloc E8, parter şi demisol şi bloc E1, parter;

21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a imobilului situat în municipiul Buzău, strada poet T. Neculuţă, nr. 30, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 şi a Grădiniţei cu Program Normal “Pinochio”;

22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău a parcărilor publice din municipiul Buzău;

23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului arabil proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Dorobanţi, în tarlaua 61, parcela 3;

24.- prezentarea Deciziei nr. 04 din 19 martie 2015 a Camerei de Conturi Buzău pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consem-nate în Raportul de control, întocmit la Societatea Comercială „URBIS – Serv” S.R.L. Buzău;

25.- alte probleme ale activităţii curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here