Pe parcursul anului trecut, Instituția Prefectului a examinat, sub aspectul legalităţii, un număr total de 38.520 de acte administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, din care un număr de 4.868 de hotărâri adoptate de consiliile locale, 285 de hotărâri ale Consiliul Județean Buzău, precum și un număr de 33.574 dispoziţii emise de primari. De asemenea, au fost emise un număr de 175 de avize de legalitate pentru acte administrative cu caracter normativ, adoptate de autorităţile deliberative, precizează Instituția Prefectului în raportul de activitate pe anul 2015. Conform respectivului document, consiliile locale din judeţ s-au întrunit, anul trecut, într-un număr de 1.115 şedinţe de lucru, din care 890 ordinare şi 225 extraordinare şi de îndată.

Datorită faptului că juriștii Prefecturii au constatat netemeinicia şi nelegalitatea unor acte administrative ale autorităţilor locale și judetene, s-au întocmit adrese de revocare, prin care s-a recomandat revocarea, modificarea sau completarea unui număr de 890 acte emise de autorităţile administraţiei publice locale. Dintre acestea, pentru un număr de 181 de acte administrative s-au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate, fiind emise cu încălcarea prevederilor legale.

Printre motivele de nelegalitate ale actelor administrative emise de autoritătile administraţiei publice locale şi considerate ilegale de Prefectură sunt nerespectarea procedurilor de atestare, modificare sau completare a inventarului domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit a unor imobile aparținând unităţilor administrativ-teritoriale către persoane juridice cu scop lucrativ, nerespectarea legislaţiei privind concesionarea sau închirierea bunurilor publice, administrarea pajiştilor şi a izlazurilor comunale, atribuirea acestora fără licitaţie publică sau fără întocmirea amenajamentului pastoral, alocarea de sume de la bugetele locale, fară indicarea capitolelor bugetare, fără confirmarea din partea compartimentelor financiar-contabile dacă există prevederi bugetare şi sursa de finanţare pentru cheltuielile propuse, aprobarea bugetelor locale cu încălcarea principiului echilibrului bugetar, utilizarea fondului de excedent bugetar, fără aprobarea, anterior, a încheierii contului de execuţie bugetară, întocmirea superficială a planurilor anuale de achiziţii şi a listelor de investiţii, fără a fi specificată procedura de achiziţie, sume estimate sau cu depăşirea nivelului aprobat în buget la capitolul cheltuieli, uneori chiar cu depăşirea întregului buget annual, stabilirea unor taxe de inchiriere a utilajelor aflate în proprietatea consiliilor locale şi/sau a primăriilor, fără o fundamentare tehnico-economică, din care să reiesă cum s-a ajuns la tariful respectiv, delegarea de gestiune a serviciilor publice comunitare, direct, cu încălcarea prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare, acordarea de ajutoare de urgenţă fară stabilirea, în prealabil, a unor criterii proprii, acordarea de sporuri pentru condiţii de muncă vătămătoare sau  periculoase, acordarea de majorări salariale sau alte drepturi băneşti fără temei legal, confuzie între prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, respectiv între raporturile de muncă şi raporturile de serviciu, nerespectarea prevederilor legale cu privire la încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea ori încheierea raporturilor de muncă sau de serviciu, nerespectarea prevederilor legale privind încetarea mandatelor consilierilor locali sau validarea unor noi mandate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here