Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013.

Numărul de locuri aprobate pentru instituţiile de învăţământ respective, cursuri de zi, este următorul:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti, Facultatea de Poliţie:

* specialitatea „programul de studii universitare de licenţă – Drept” – 48 de locuri, dintre care 5 pentru minorităţi (două locuri pentru romi, două locuri pentru minoritatea maghiară şi un loc pentru alte minorităţi);

* specialitatea „ordine şi siguranţă publică” – 175 de locuri, dintre care câte patru pentru romi şi maghiari şi două pentru alte minorităţi;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 313 locuri, dintre care 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 160 locuri, dintre care 6 pentru romi şi 9 pentru alte minorităţi;

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 25 de locuri;

– Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov – 10 locuri;

– Academia Tehnică Militară – 70 de locuri;

– Institutul Medico-Militar – 25 de locuri;

– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 62 locuri ;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc – 27 de locuri;

– Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – 8 locuri.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia celor de la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, pentru care vor fi recrutaţi exclusiv bărbaţi.

CONDIŢII CE TREBUIE ÎNDEPLINITE CUMULATIV:

1. cetăţenia română şi domiciliul în România;

2 . cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;

3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4. apt medical, fizic şi psihic;

5. vârsta de minim 18 ani şi maxim 27 de ani, împliniţi în cursul anului;

6. absolvirea învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

7. comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

8 fără antecedente penale sau aflaţi în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică;

11. să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţie cu caracter politic;

12. media generală la purtare de minim 8,00 în perioada studiilor liceale;

13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

14. să aibă înălţimea minimă de 1,70 m bărbaţii şi1,65 mfemeile.

Cei care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:

a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

b) să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificarea medicală, evaluarea psihologică şi determinarea aptitudinilor fizice se realizează conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii);

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă conduită civică şi morală corespunzătoare;

h) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora);

l) să aibă vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2013;

m) să fi avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

n) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

o) să aibă înălţimea de minimum1,70 mbărbaţii şi1,65 mfemeile;

p) să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

q) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

r) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;

s) acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

t) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

u) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.

Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:

a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.