Primarul din comuna Vernești și-a format un scop pentru creşterea atractivităţii comunei Verneşti pentrulocuitorii  acesteia, în  special  pentru  tineri,  prin  organizarea  de  activităţi  educaţionale,  culturale  şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea valorificării bazei materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Verneşti.

-Reabilitatrea şcolilor şi grădiniţilor din comună
– Dotarea cu mobiler a şcolilor şi grădiniţelor
– Amenajarea unei baze sportive în comună
– Construcţia unei baze sortive în comună
– Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă pentru copii
– Reabilitarea bisericilor din comună
– Reabilitatrea şcolilor şi grădiniţilor din comună
– Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în cadrul  programelor
şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional;
-Crearea unui context care să permită tinerilor să
dobândească competenţe de exprimare a
propriei personalităţi, necesare de- a lungul vieţii;
– Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovației;
– Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi;
– Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a
dezvoltării durabile;
-Iniţierea  de  programe  de  formare  pe  mai  multe  domenii:  didactica  specialităţii  (abilitare
didactică preṣcolară), management educaţional (managementul  procesului  didactic),  consiliere ṣi orientare a tinerilor , utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală (educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare,  identificarea ṣi tratarea barierelor învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă și comunicare) etc.
– Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viața socială si economică a comunităţii;
– Reabilitarea ṣi dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
– Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare
(inclusiv pe plan social şi antreprenorial);
– Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi copii
la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;
– Ȋncurajarea  un ei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu
mediul de afaceri;
– Lărgirea  accesului  la  o  serie  de  forme  creative  de  exprimare  atât  prin  intermediul
învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi informale p
entru tineret;
– Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să- şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare
în toate domeniile în care creativitatea şicapacitatea de inovare joacă un rol important;
– Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie
a proprietăţii intelectuale.
– Menţinerea în stare optimă a exponatelor şi stabilirea unor programe clare, cu ordine de
priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare;
– Includerea muzeelor şi colecţiilor în ansambluri culturale care să constituie poli de atracţie
pentru vizitatori şi dezvoltarea infrastructurii aferente;
– Adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrităţii şi securităţii fizice a
bunurilor culturale muzeale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării şi altor factori de risc
naturali sau antropici;
– Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea
proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, concursuri de creaţie şi de interpretare
la nivel naţional, regional şi local;
– Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea incintelor şi a serviciilor
oferite;
– Sporirea interesului publicului pentru artele vizuale;
– Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea
de competiţii sportive;
– Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement;
– Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă a
resurselor naturale pentru creşterea calităţii serviciilor de turism;
– Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu echipament modern;
– Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice;
– Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (reamenajarea casei de cultură în scopul
desfaşurării de evenimente culturale periodice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.