O femeie din Buzău a primit în instanță dreptul de a nu mai fi jignită. Totodată, cel care a înjurat-o și i-a adresat vorbe grele precul ”handicapată, curvă,șchioapă, târâtură”, un vecin, a fost obligat de judecători să-i plătească peste 30.000 de lei daune morale pentru cuvintele pe care le-a folosit la adresa femeii.

Pe rol fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamanta A M cu domiciliul social în municipiul Buzău,parter,apt. 3,județul Buzău și cel ales în municipiul Buzău,cartier Episcopiei, județul Buzău la CĂ Gătlan A în contradictoriu cu pârâtul T Vdomiciliat în municipiul Buzău, județul Buzău, având că obiect acțiune în răspundere delictuală

La apelul nominal făcut în ședința publică s-au prezentat,reclamanta personal și asistată de avocat Gătlan A din cadrul Baroului Buzău în baza Împuternicirii avocațială,martorii IC și C S,lipsa piritul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședința,s-au audiat martorii prezenți,după care instanța văzînd că nu mai sunt probe concludente de administrat și excepțîi de invocat,apreciază dosarul în stare de judecată și da cuvântul pe fond.

Avocat G_____ A____ pentru reclamanta pune concluzii de admitere a cererii clientei sale așa cum a fost formulată cu cheltuieli de judecată motivat de dovedirea acesteia prin înscrisurile depuse lșa dosar și depozițiile martorilor audiați.

INSTANȚA

Asupra cauzei de față constată următoarele :

Prin cererea înregistrată din 05.10.2016 reclamanta A________ M______ cu domiciliul social în municipiul Buzău, parter,apt. 3,județul Buzău și cel ales în municipiul Buzău,cartier Episcopiei, apt. 22,județul Buzău la CĂ Gătlan A____ în contradictoriu cu pârâtul TV domiciliat în municipiul Buzău, județul Buzău,a solicitat instanței pronunțarea unei hotărîri în care să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 30.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale produse prin lezarea onoarei,demnitățîi și reputației sale.

În motivarea cererii reclamanta arată că piritul prin cuvintele jignitoare adresate i-a lezat onoarea,demnitatea și reputația

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri solicitind și proba cu martori.

Analizînd actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele :

Părțile sunt vecini în blocul nr. 169 situat în municipiul Buzău

Reclamanta are un handicap locomotor permanent,iar pentru deplsare se folosește de o cîrjă,așa cum rezultă din Certificatul nr. 2763 din 18.09.2006.

Că o consecință a acestui fapt reclamanta a fost cooptată că membru în Consiliul Director al Federației Organizației Naționale a Persoanelor Adulte cu Handicap din România și este Președinta a Asociației persoanelor cu Handicap OMENIA cu sediul în municipiul Buzău.

În anul 2015 piritul fiind în stare de ebrietate a urinat în față ușîi de la apartamentul reclamantei ceea ce a determinat-o pe această să sesizeze organul de poliție,care în urmă constatărilor făcute la amendat pe acesta

Din acest moment ori de cîte ori piritul o intilnea pe reclamanta i se adresa cu cuvinte că,curvă,șchioapă târâtura,handicapată.

Aceste cuvinte jignitoare strigăte de pirit la adresa reclamantei sunt auzite de vecin îi acesteia din către trecătorii ocazionali.

Reclamanta i-a atras atenția piritului să înceteze cu jignirile la adresa să,dar acesta nu s-a potolit.

Această situație de fapt reținută este dovedită de depozițiile martorilor propuși de reclamanta,IC și CS.

Pârâtul legal citat,nu s-a prezentat în instanța și nici nu a depus întîmpinare,desii la termenul anterior a solicitat proba cu doi martori.

În drept : art. 1357 NCC.

Avînd în vedere situați reținută și prevederile legale invocate instanța apreciază că cererea reclamantei este întemeiată.

Astfel,conform art. mai sus citat,cel ce cauzează altuia un prejudiciu printr-o fapta ilicită,săvîrșită cu vinovăție este obligat să îl repare.

Din înscrisurile depuse și proba cu martori administrată rezultă că sunt întrunite condițiile răspunderii delictuale civile.

Prin faptele sale piritul a lezat onoarea,demnitatea și reputația reclamantei.

În consecință acesta este obligat ai repara prejudiciul cauzat.

Că parte căzută în pretenții piritul datorează reclamantei și cheltuieli de judecată constînd în taxa judiciară de timbru și onorariu avocat.

În consecință instanța v-a admite cererea reclamantei și îl va obligă pe pirit să-i achite suma de 30.000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale produse precum și suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale precum și suma de 2.705 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Văzînd că cererea reclamantei a fost legal timbrată conform OUG nr. 80/2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamanta A M cu domiciliul social în municipiul Buzău, parter,apt. 3,județul Buzău și cel ales în municipiul Buzău,cartier Episcopiei, apt. 22,județul Buzău la CĂ Gătlan A în contradictoriu cu pârâtul TV județul Buzău, având că obiect acțiune în răspundere delictuală

Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale și suma de 2.705 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here