A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care se stabileşte procedura de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante. Conform acestui ordin, în vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a ANAF lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale.

Conform ANAF, prin obligaţii fiscale restante se înţeleg obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea  nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrativ fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante, peste un anumit plafon, la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.

De asemenea, nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: 1.500 lei pentru contribuabilii mari; 1.000 lei pentru contribuabilii mijlocii; 500 lei pentru celelalte categorii, inclusiv pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; 100 lei în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de mai sus, mai precizează ANAF.

Organul fiscal trimite o notificare, conform modelului prevăzut în ordin, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate se consideră recunoaştere a datoriei. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal central operează, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din listă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here