finantePana pe 30 aprilie, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2013, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţiile financiare anuale cuprind:

  • Bilanţ (cod F10);
  • Contul rezultatului exerciţiului (F20);
  • Repartizarea rezultatului exerciţiului financiar (Nota 3);
  • Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile fără scop patrimonial (Nota1.1);
  • Situaţia activelor imobilizate pentru activităţile economice (Nota1.2).

Situaţiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii, precum şi de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de:

  • Raportul administratorilor;
  • Raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
  • Procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, semnate şi ştampilate, conform legii;
  • Declaraţia scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Situaţiile financiare anuale însoţite de înscrisurile menţionate se depun, în format electronic şi în format hartie, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau numai în format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al situaţiilor financiare se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, şi indiferent de modalitatea de depunere constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, precum şi declaraţia scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, meniul Declaraţii electronice, submeniul Descărcare declaraţii.

Atenţie! Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă, potrivit prevederilor Anexei nr.2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007, nu întocmesc situaţii financiare anuale.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here