finante31 ianuarie 2014 este termenul limită de depunere a formularului 600 „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, iar Directia de Finante face urmatoarele precizari:

În conformitate cu prevederile art. 296^21 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, formularul 600 “Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Nu au obligaţia depunerii formularului 600 persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prezentate mai sus şi care:

– sunt asigurate în sistemul public de pensii conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau

– beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul  public de pensii, sau

– sunt asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, sau

– au calitatea de pensionari ai acestor sisteme proprii de asigurări sociale.

Cu ajutorul formularului 600, contribuabilii îşi declara veniturile care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.  Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune  anual, până la  data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale. Pentru contribuabilii prevăzuţi mai sus care încep o activitate în cursul anului fiscal, declaraţia 600 se depune în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Declaraţia se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege şi poate fi descarcată de pe portalul ANAF la adresa www.anaf.ro, secţiunea Formulare fiscale/Toate formularele cu explicatii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here