ajutorPlata ajutoarelor de minimis va incepe in 2014 si se va desfasura pana la finele anului 2015, se arata in proiectul Ghidului solicitantului schemei de minimis, publicat recent pe site-ul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (AIPPIMM). Data lansarii schemei de finantare nu a fost inca anuntata, insa trebuie afisata pe site-ul AIPPIMM cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de inregistrarea on-line a cererilor solicitantilor.

Potrivit proiectului Ghidului solicitantului schemei de minimis publicat marti pe pagina de internet a Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (AIPPIMM), plata efectiva a ajutoarelor de stat urmeaza sa se realizeze incepand din 2014 si pana la 31 decembrie 2015, in limita bugetului anual alocat schemei.

De asemenea, emiterea acordurilor pentru finantare se va realiza de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei.

Bugetul maxim alocat schemei de minimis este de 500 de milioane de lei, din 250 de milioane de lei aferente anului fiscal 2014 si 250 de milioane de lei pentru anul fiscal 2015, se arata in acelasi document.

Acesti bani se vor acorda sub forma de ajutoare de stat nerambursabile in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro, pe o perioada de doi ani fiscali consecutivi.

Important! Cursul de schimb care este luat in calcul pentru plata ajutorului de minimis este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabil pentru ziua de 11 noiembrie 2013 (data la care HG nr. 848/2013 care modifica si completeaza HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 689), adica valoarea licitata in sedinta bancara din ziua lucratoare precedenta si anume 4,4424 lei/euro.

Conform HG nr. 274/2013, ajutorul de minimis se va acorda intreprinderilor din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor:

–    care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii;

–    care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole;

–    care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole,

–    pentru activitati legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, respectiv nu se acorda ajutoare legate direct de cantitatile exportate, ajutoare destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

–    pentru folosirea marfurilor autohtone in locul celor importate; intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;

–    pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;

–    intreprinderilor aflate in dificultate.

Conditiile de eligibilitate

Conform reglementarilor in vigoare, pot beneficia de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele conditii:

–    sunt inregistrate ca societati comerciale sau societati cooperative, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

–    au cel putin un an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a formularului de inscriere si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, in conditiile legii, cu cel putin trei luni inaintea datei completarii on-line a formularului de inscriere;

–    nu au primit ajutoare de minimis pe o periada de trei ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si doi ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare.

–    prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

–    prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Formularului de inscriere online, precum si crearea pana la finalizarea investittiei si mentinerea, pe o perioada de minimum trei ani de la finalizarea investitiei, a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele trei luni;

–    nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat si ale bugetelor locale;

–    nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

–    nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;

–    nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune, potrivit proiectului Ghidului solicitantului schemei de minimis, parcurgerea mai multor etape. Acestea sunt:

1. publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a duratei sesiunii si a perioadei in care se pot inregistra Formulare de inscriere on line;

2. inregistrarea on-line a Formularului de inscriere;

3. depunerea sau transmiterea prin posta sau alte servicii de curierat, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC) din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finantare insotita de documentele justificative;

4. verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii a documentatiei anexate Cererii de acord pentru finantare;

5. verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, corelarea situatiilor financiare cu planul de investitii, completarea explicita si cu detalii a tuturor componentelor Planului de investitii, inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Schema, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de investitii  si a documentelor justificative

6. solutionarea Cererii de acord pentru finantare, dupa caz:

–    cu emiterea unui Acord pentru finantare – Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de seful OTIMMC.

–    cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru finantare, in cazul in care nu sunt respectate prevederile din HG nr. 274/2013, Ghidul solicitantului – din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online. Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor respinsi o scrisoare de respingere, semnata si stampilata de seful OTIMMC.

–    solicitarea de clarificari – aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de seful OTIMMC. Clarificarile solicitate se emit de catre aplicant si se depun la OTIMMC in 10 zile lucratoare de la transmitere, nefiind permisa atasarea documentelor emise de terti, cu exceptia celor solicitate in mod expres prin scrisoarea de clarificari. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.

7. primirea  Acordului pentru finantare sau a Scrisorii de respingere de catre intreprinderea solicitanta;

8. demararea investitiei, in cazul primirii Acordului pentru finantare;

9. realizarea totala sau partiala a investitiei potrivit Acordului pentru finantare;

10. solicitarea platii ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finantare;

11. verificarea la fata locului de catre reprezentantii OTIMMC a cheltuielilor eligibile efectuate, pentru care se solicita plata ajutorului de minimis;

12. plata ajutorului de minimis de catre OTIMMC;

13. mentinerea investitiei pe o perioada de 3 ani de la finalizarea acesteia;

14. revocarea Acordului pentru finantare si recuperarea corespunzatoare a ajutorului de minimis platit, in cazul nerespectarii prevederilor HG nr. 274/2013;

Cum se inregistreaza cererile de acord pentru finantare?

Conform reglementarilor in vigoare, cei care doresc sa obtina finantare de la stat prin schema de minimis trebuie sa se inscrie on-line pe site-ul AIPPIMM si nu pe cel al MFP, asa cum s-a procedat in sesiunile anterioare.

Mai precis, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola, pe site-ul www.aippimm.ro, iar dupa inregistrare, solicitantul va completa si transmite on-line formularul de inscriere incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscriere, timp de zece zile de la demararea inscrierii, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

Important! Data la care va fi activa inregistrarea on-line va fi comunicata pe site-ul AIPPIMM cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de inceperea inregistrarii propriu-zise.

Odata cu transmiterea formularului de inregistrare participantilor le va fi acordat un punctaj automat in functie de anumiti indicatori (punctajul minim pentru calificare este de 60 de puncte din 100 posibile).

Dupa expirarea termenului de inscriere si in conformitate cu punctajul obtinut on-line, pe site-ul AIPPIMM se va publica in termen de o zi lucratoare lista cu solicitantii acceptati pentru verificarile administrative de eligibilitate.

Noile reguli stabilesc ca admiterea la finantarea se va realiza in urma verificarilor de eligibilitate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la completarea formularului de inregistrare on-line.

Cei care vor avea punctaje egale vor fi departajati in functie de urmatoarele criterii:

–    domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicita finantare;

–    numarul locurilor de munca nou-create;

–    categoria IMM din care face parte solicitantul;

–    locatia implementarii proiectului;

–    valoarea profitului obtinut din exploatare la 31 decembrie 2012;

–    valoarea profitului net la 31 decembrie 2012.

Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera automat un numar de identificare pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul unic electronic si va genera si va transmite automat pe adresa de email o scrisoare de instiintare privind inregistrarea in registru, precum si numarul de inregistrare RUE, se arata in HG nr. 848/2013.

In termen de zece zile lucratoare de la primirea acestei scrisori, solicitantii care au indeplinit punctajul minim de 60 de puncte sunt obligati sa depuna cererile de acord pentru finantare, impreuna cu documentele justificative la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC) din raza teritoriala in care se afla sediul social al acestora.

Pana in prezent aceste documente se depuneau la registratura generala a MFP, insa avand in vedere ca schema de minimis a trecut in administrarea AIPPIMM, actele se depun la oficiile teritoriale ale departamentului pentri IMM.

Daca nu depun cererea de acord de finantare in intervalul de timp de zece zile lucratoare, atunci solicitantii pierd dreptul de a trece in etapele urmatoare.

Mai departe, cererile de acord pentru finantare vor fi analizate si verificate in limita bugetului alocat schemei, se arata in actul normativ recent publicat in Monitorul Oficial.

In cazul in care vor exista renuntari, respingeri sau diferente de sume la rambursare, vor fi analizate si verificate, in limita bugetului alocat schemei, cererile de acord pentru finantare, in ordinea punctajului obtinut la formularul de inscriere, incepand cu prima cerere admisa initial in afara bugetului, se mentioneaza in acelasi document.

In continuare, cererile de acord pentru finantare vor fi verificate de catre unitatea de implementare constituita la nivelul fiecarui OTIMMC, in termen de 60 de zile lucratoare de la data depunerii intregii documentatii, in limita bugetului alocat schemei.

In urma analizei si a verificarilor, OTIMMC va decide sa accepte proiectul, sa il respinga sau sa solicite clarificari.

De asemenea, actul normativ prevede ca solicitantii declarati admisi trebuie sa isi deschida un cont pentru a primi banii din schema de minimis. Mai exact, trebuie sa deschida un cont de tipul 50.70 “Disponibil din subventii si transferuri” la unitatea Trezoreriei Statului in carei raza isi au domicilul fiscal.

In plus, solicitantii care au primit acordul pentru finantare trebuie sa trimite documentele justificative catre OTIMMC si nu catre Registratura generala a MFP.

Solicitarea acordului pentru finantare

Potrivit HG nr. 274/2013, pentru a beneficia de ajutor de minimis intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un Acord pentru finantare din partea OTIMMC din raza teritoriala in care se afla sediul social al intreprinderii solicitante.

Pentru a obtine acest acord, solicitantul trebuie sa depuna/transmita la OTIMMC, urmatoarele documente:

–    Cerere de acord pentru finantare;

–    opis cu documentele anexate Cererii de acord pentru finantare;

–    certificat constatator, in original;

–    declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;

–    certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata;

–    certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, in original sau in copie legalizata, inclusiv pentru punctele de lucru;

–    situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate conform prevederilor legale in vigoare, in copie certificata;

–    plan de investitii;

–    oferta de pret pentru toate echipamentele din planul de investitii, respectiv deviz general pe obiective si devizul obiectului, in cazul realizarii de constructii, in copie;

–    angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare, precum si crearea de locuri de munca pana la finalizarea investitiei si mentinerea acestora, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei;

–    in cazul achizitionarii de constructii, raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, in copie;

–    imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza Cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta;

–    actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie certificata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here