380x250_reorganizarea-anaf-in-ce-orase-vom-avea-sedii-regionaleRegulamentul de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector antifrauda in cadrul ANAF a fost publicat recent in Monitorul Oficial, intrand in vigoare la data publicarii. Documentul stabileste cine poate participa la examen, care sunt conditiile ce trebuie indeplinite, precum si ce acte va contine dosarul de inscriere.

OUG nr. 74/2013, in vigoare inca din luna iulie, prevede infiintarea unei noi directii in cadrul ANAF, Directia Generala Antifrauda Fiscala, aceasta fiind si cea mai consistenta masura din perspectiva consecintelor juridice. Conform reglementarilor, structura nou infiintata va efectua activitati de control cu privire la respectarea actelor normative din domeniul fiscal si va participa la actiuni de depistare si combatere a activitatilor care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

Numirea personalului, adica a inspectorilor antifrauda, se va face pe baza de concurs sau examen, ocuparea functiilor publice fiind facuta in urma promovarii evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii si a evaluarilor de integritate.

Avand in vedere prevederile instituite in iulie, Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Fiscului a fost aprobat recent, prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573, din 9 septembrie 2013.

Acest document stabileste inca de la inceput diferenta dintre examenul si concursul pentru ocuparea functiei de inspector antifrauda fiscala. Astfel, examenul se organizeaza in vederea promovarii in grad profesional, in timp ce concursul se va organiza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata.

Cine poate candida pentru functia de inspector antifrauda?

Potrivit actului normativ publicat luni in Monitorul Oficial, la concurs sau examen poate participa orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici:

•           are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

•           cunoaste limba romana, scris si vorbit;

•           are varsta de minimum 18 ani impliniti;

•           are capacitate deplina de exercitiu;

•           are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

•           indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

•           indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

•           nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

•           nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

•           nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

In plus, conform dispozitiilor publicate recent, cei care doresc sa ocupe functia de inspector antifrauda trebuie sa fi absolvit studii universitare de licenta cu diploma, respectiv studii superioare, juridice sau economice, de lunga durata, cu diploma de licenta ori echivalenta, sa fi promovat evaluarile psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii.

De asemenea, trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Dosarul de inscriere – ce trebuie sa contina?

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune un dosar de inscriere care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

•           cererea de inscriere privind participarea la concurs;

•           copia actului de identitate;

•           copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

•           copia diplomei de licenta sau echivalent;

•           copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

•           cazierul judiciar;

•           adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;

•           o declaratie pe propria raspundere;

•           curriculum vitae;

•           documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului.

Atentie! Copiile de pe actele mentionate se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al comisiei de examinare si evaluare. Cererea de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre Agentie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare si evaluare.

Potrivit Regulamentului publicat recent, dosarele se vor depune de catre candidati in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului de concurs si poate fi retras pe baza cererii scrise a candidatului.

In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare si evaluare va efectua selectia dosarelor candidatilor, pe baza indeplinirii de catre candidati a conditiilor de participare la concurs, si va afisa rezultatul selectiei dosarelor, cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Desfasurarea concursului/examenului

Odata finalizata selectia dosarelor de inscriere, concursul sau examenul va consta in 2 etape, proba scrisa si interviul.

Proba scrisa

In vederea sustinerii probei scrise, candidatii care au fost declarati admisi la selectia dosarelor se vor prezenta la data, locul si ora comunicate de Agentie.

Potrivit Regulamentului, proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila. „Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza concursul”, se arata in documentul citat.

* Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate anterior de presedintele Agentiei, astfel incat sa asigure capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Pentru proba scrisa a concursului, punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:

•           minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;

•           minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Atentie! La urmatoarea etapa, interviul, se vor prezenta doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Interviul

Interviul in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare poate fi sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa, ce vor fi evaluati in baza calificativelor „admis” sau „respins”. In cadrul interviului se vor testa abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele profesionale ale candidatilor, planul de interviu fiind intocmit in prealabil de comisia de concurs.

„Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor la proba scrisa”, se mai precizeaza in Regulament.

Rezultatele finale

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor si, respectiv, la proba scrisa, candidatii nemultumiti pot formula contestatii, in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Agentiei si pe pagina de internet, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

La finalizarea concursului se intocmeste un raport final al concursului, care contine modul de desfasurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comitetului de organizare si de secretarul raportor. De asemenea, secretarul va intocmi un centralizator nominal cu punctajele obtinute la proba scrisa, in ordine descrescatoare, si calificativele obtinute de candidati la fiecare dintre etapele concursului

La punctaje egale, candidatii vor fi invitati la un nou interviu, in cadrul caruia vor fi acordate punctaje de maximum 100 de puncte, in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor la etapa interviului.

Candidatul admis la concurs este candidatul declarat admis la proba scrisa si interviu si care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post.

Ulterior, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor finale, propunerile de numire a candidatilor declarati admisi la concurs se inainteaza de catre presedintele comisiei de concurs presedintelui Agentiei. „In termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidatii declarati admisi sunt numiti in functiile publice pentru care au candidat, in conditiile legii”, se puncteaza in Regulament.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here