finanteContribuabilii persoane fizice şi juridice care se află în dificultate financiară generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti şi care doresc să prevină acumularea de noi datorii au posibilitatea de a solicita eşalonări la plată . Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală, în situaţia în care contribuabilii  îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

–          să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

–          să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal;

–          să aibă constituită garanţia;

–          să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

–          să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

–          să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează, în termen de 60 de zile, prin emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată.Conţinutul cererii, precum şi documentele justificative care se anexează acesteia sunt prevăzute de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  nr.1853/2011. Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a  contribuabilului.

Pentru obţinerea eşalonărilor la plată, contribuabilii trebuie să constituie garanţii în 30 de zile de la  data comunicării acordului de principiu, cu excepţia:

–          persoanelor fizice care solicită eşalonare pentru obligaţii fiscale de până la 5.000 lei;

–          persoanelor juridice pentru obligaţii fiscale de până la  20.000 lei;

–          instituţiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi Legea nr. 273/2006, după caz;

–          autorităţilor/serviciilor publice autonome înfiinţate prin lege organică;

–          instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Contribuabilii care doresc informaţii suplimentare privind eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale  se pot adresa birourilor de servicii pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here