declaratie.unica_Fiscul are dreptul de a cerceta modul in care persoanele fizice declara si platesc impozitul asupra veniturilor realizate, procedura fiind reglementata de Codul de procedura fiscala. La randul lor, si contribuabilii verificati au anumite drepturi, printre care acela de a refuza intrarea inspectorilor ANAF in locuinta personala sau de a amana data de incepere a verificarii fiscale. Mai mult decat atat, sotul/sotia, precum si rudele de pana la gradul al 3-lea inclusiv ale contribuabilului pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize sau prezentarea unor inscrisuri. Toate acestea sunt cuprinse in „Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale”, document supus recent consultarii publice de Ministerul de Finante, in care sunt evidentiate in mod clar drepturile si obligatiile ce revin persoanei fizice pe parcursul verificarii fiscale.

Procedura de verificare a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit este reglementata de Codul de procedura fiscala la art. 1091-1094, care stabileste ca organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit. „Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata”, se precizeaza in actul normativ citat.

Practic, in baza acestor dispozitii, Fiscul are dreptul de a verifica modul in care persoanele fizice declara si platesc impozitul asupra veniturilor realizate, astfel cum este reglementat de titlul III din Codul fiscal. In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala.

Mai precis, este vorba, printre altele, si de o declaratie de patrimoniu si venituri, formular ce trebuie depus la Fisc fie in 15 zile, daca solicitarea declaratiei are loc in perioada verificarii, sau in 60 de zile, in cazul in care solicitarea documentului de catre autoritati are loc odata cu comunicarea avizului de de verificare. Nedepunerea acestei declaratii de patrimoniu in termenul prevazut de Codul de procedura fiscala constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 50.000 lei. Puteti consulta AICI un documentar fiscal complet privind declaratia de patrimoniu.

Avand in vedere ca, potrivit procedurii prevazute de normele legale, Fiscul trebuie sa informeze contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea acestei proceduri, Ministerul de Finante a lansat recent in dezbatere publica un proiect de ordin de aprobare a „Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale”.

Ce obligatii au contribuabilii pe parcursul verificarii fiscale?

„Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale” lansata recent de Finante prevede mai multe obligatii ale contribuabililor pe timpul desfasurarii verificarii fiscale.

Astfel, acestia trebuie sa se prezinte la locul, data si ora precizata in avizul de verificare si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. De asemenea, persoanele verificate vor pune la dispozitia inspectorilor fiscali registrele, evidentele, documentele de afaceri, precum si orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.

In plus, contribuabilii au obligatia inclusiv de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului. Mai exact, indiferent de locul unde se desfasoara controlul, acestia trebuie sa permita functionarilor imputerniciti de organul fiscal sa efectueze o cercetare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune, intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.

In schimb, contribuabilii pot refuza intrarea in domiciliu sau in resedinta, caz in care intrarea in domiciliul sau in resedinta se va face doar cu autorizarea instantei judecatoresti competente.

Odata finalizata inspectia, persoanele fizice verificate trebuie sa indeplineasca toate masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia verificarii fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de verificare fiscala. Totodata, trebuie sa plateasca diferentele de impozit stabilite in urma verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.

Persoanele fizice au dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii fiscale

Pe langa obligatiile mentionate mai sus, Carta contine si o serie de drepturi pe care contribuabilii le pot exercita pe tot parcursul controlului fiscal. Unul dintre acestea este dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale. Concret, amanarea se poate face o singura data, la solicitarea scrisa, si doar pentru motive justificate. In acest caz, contribuabilului i se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

Totodata, persoana fizica verificata are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica pe toata durata verificarii fiscale, precum si de a fi protejata pe linia secretului fiscal. „Informatiile pe care le furnizati organelor de verificare fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii verificarii fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal”, se mentioneaza in documentul Finantelor.

In acelasi timp, conform dispozitiilor propuse, cei verificati au dreptul de a refuza furnizarea de informatii. Mai exact, sotul/sotia si rudele de pana la gradul al 3-lea inclusiv ale contribuabilului pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.

„Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, cu exceptia informatiilor cu privire la indeplinirea obligatiilor prevazute de legea fiscala in sarcina lor, precum si a informatiilor necesare clarificarii si stabilirii situatiei fiscale reale a contribuabililor/platitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice”, se precizeaza in Carta.

In cele ce urmeaza, va prezentam si celelalte drepturi propuse de Ministerul de Finante:

Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de verificare a situatiei fiscale personale

Inaintea desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale. Avizul de verificare va cuprinde:

–    temeiul juridic al verificarii;

–    data de incepere a verificarii;

–    perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;

–    posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;

–    locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care va veti prezenta;

–    informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.

De la comunicarea avizului, contribuabilul are la dispozitie 60 de zile, sub sanctiunea decaderii, sa prezinte documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale.

Avizul de verificare se comunica potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala si este insotit de „Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale”.

Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informatiilor si inscrisurilor relevante pentru verificari.

Perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate.

Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii fiscale.

La cererea scrisa a contribuabilului, controlui Fiscului se poate desfasura si la:

–    domiciliu, in caz de imposibilitate fizica de deplasare;

–    domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.

Solicitarea scrisa pentru desfasurarea verificarii fiscale la domiciliu sau la domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta se depune la organul fiscal inainte de data inceperii verificarii fiscale inscrisa in avizul de verificare.

Dreptul de a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale si de a numi persoane pentru a furniza informatii

Persoana fizica poate colabora la constatarea starilor de fapt fiscale, de a da informatii, de a prezenta inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Totodata, la inceperea verificarii, poate fi numita o persoana care sa dea aceste informatii.

Daca informatiile oferite nu sunt suficiente, atunci organul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.

Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie

Perioada supusa verificarii fiscale este perioada impozabila definita de Codul fiscal cu respectarea termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale.

Dreptul de a fi verificat o singura data

Controlul situatiei fiscale personale se efectueaza o singura data pentru impozitul pe venit si pentru fiecare perioada impozabila. Prin exceptie, conducatorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii verificarii fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscala

La inceperea verificarii fiscale, organul de verificare fiscala este obligat sa prezinte legitimatia de verificare fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de verificare fiscala.

Decizia de impunere poate fi contestata la Fisc

Un alt drept al contribuabilului este de a fi informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate. De asemenea, la finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal va prezenta constatarile si consecintele lor fiscale, acordand celui verificat posibilitatea de a-si exprima, in scris, punctul de vedere.

Decizia de impunere sau de incetare a procedurii de verificare fiscala se va comunica ulterior, potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

In cazul in care contribuabilul se simte lezat de rezultatul verificarii fiscale, el poate contesta decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de verificare fiscala. Potrivit dispozitiilor, contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

–    datele de identificare ale contribuabilului;

–    obiectul contestatiei;

–    motivele de fapt si de drept;

–    dovezile pe care se intemeiaza;

–    semnatura contribuabilului.

Contestatia se va depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emisa in urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

Durata verificarii fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni

Conform documentului supus consultarii publice, Fiscul va intreprinde mai multe actiuni in cadrul verificarii, dupa cum urmeaza:

–    va solicita informatii de la autoritati si institutii publice;

–    va analiza toate informatiile, documentele si altele mijloace de proba referitoare la situatia fiscala a persoanei fizice verificate;

–    va confrunta informatiile obtinute prin administrarea mijloacelor de proba cu cele din declaratiile fiscale depuse de persoana verificata sau, dupa caz, de platitorii de venit ori terte persoane;

–    va solicita informatii, clarificari, explicatii, documente si alte asemenea mijloace de proba de la persoana fizica verificata si/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

–    va discuta constatarile organului fiscal cu persoana fizica verificata si/sau cu imputernicitii acesteia;

–    va stabili, daca este cazul, diferenta de baza de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si a obligatiile fiscale corespunzatoare acesteia;

–    va dispune masuri asiguratorii, in conditiile legii.

Durata efectuarii verificarii fiscale este stabilita de organul fiscal si nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul in care sunt necesare informatii din strainatate, potrivit Codului de procedura fiscala.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here