finanteDirectia de Finante Buzau vine in intampinarea contribuabililor si a intocmit calendarul obliatiilor fiscale pentru luna mai.

JOI, 8 MAI

 

 • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România  

Formular 092: contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

 

JOI, 15 MAI

 

 • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Formular 096: persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

 

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final(produse energetice)

 

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi produse alcoolice)

 

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

 

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

 

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

 

LUNI, 26 MAI

 

 • Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2014.

Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

 

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală;

– din contracte/ convenţii civile şi de agent;

– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică

– din premii şi jocuri de noroc

obţ. de nerezidenţi

– din alte surse

 

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Formular 100 (format electronic) – lunar: contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

 

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 112   pentru luna precedentă:

-Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

 

 • Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit- pentru anul trecut.

Formular 201:

Persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Formular 200 :

Contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.   Formular 201

 • Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Formular 230 :

Pers. fiz. care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în urm. situaţii:

– au efect. în anul de raportare chelt. pt. acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 şi solicită restituirea acestora;

    – optează pt. virarea unei sume reprez. până la 2% din imp. anual pt. susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţ. în condiţiile legii sau a unităţilor de cult,  precum şi  contrib. care solicită deducerea din ven. impozabile din salarii, obţ. la funcţia de bază, a chelt. efectuate pt. economisire în sistem colectiv pt. domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume max. egale cu 300 lei pe an.

 

 • Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs

Formular 220: Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior

 

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs

Formular 221: contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71

 

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale

Formular 223 pentru anul în curs: se depune de către asociatul desemnat prin contr. de asoc. şi se completează  în cazul asoc. fără pers. jur., constituite între pers. fiz. care realiz. venituri din activ. indep. – comerciale şi prof. libere, inclusiv din activ. adiacente, venituri din activ. agricole pt. care venitul net anual se det. în sist. real pe baza contab. în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură.

Declaraţia se depune şi în cazul pers. fizice care obţin venituri dintr-o activ. desf. într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.

 

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Formular 224: persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

 

 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Formular 300: persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. – Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz

 

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă

Formular 301: persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

 

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Formular 307: persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

 

 • Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal

Formular 311: persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) – e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

 

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută

Formular 390 VIES : contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.)

Formular 394: pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operaţiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 

VINERI, 30 MAI

 

 • Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here