După majorarea alocaţiei de stat pentru copii, de anul trecut, în 2016 aceştia beneficiază de un cuantum lunar mărit. Se acordă tuturor copiilor de până la 18 ani, fiind şi cazuri speciale.

Din iunie anul trecut, alocaţia lunară de stat pentru copiii de 2-18 ani şi liceenii de peste 18 ani a crescut de la 42 la 84 de lei.

Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional (până la terminarea studiilor).

Cuantumul alocaţiei este stabilit în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR, care în prezent este de 500 de lei), după cum urmează:

0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie prevăzute de legislaţia în vigoare;

0,168 ISR (84 de lei, cuantum dublat faţă de mai 2015) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani şi pentru liceenii de peste 18 ani;

0,4 ISR (200 de lei, în creştere cu 116 lei faţă de mai 2015) pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între trei şi 18 ani.

„Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau, în caz de neînţelegere, pe baza deciziei autorităţii tutelare ori a hotărârii judecătoreşti, părintelui căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare. Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte şi tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială (…), alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal”, prevede Legea nr. 61/1993.

Atunci când împlinesc 14 ani, copiii pot primi direct alocaţia de stat, dacă reprezentantul lor legal încuviinţează acest lucru. Totodată, alocaţia se plăteşte direct liceniilor de peste 18 ani în baza unei cereri.

„Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni”, mai dispune legea.

Alocaţia de stat se acordă şi copiilor cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie, care sunt rezidenţi în România, dacă aceştia locuiesc cu părinţii.

 

Și în anul 2016 indemnizatia pentru cresterea copilului se menţine la cuantumul de 85% din media veniturilor nete înregistrate în ultimele 12 luni anterioare naşterii, precum şi acordarea indemnizaţiei indiferent de numărul de copii, nu doar pentru primele 3 naşteri, aşa cum prevedea legea anterioară.

Prin legea 126/2014 mamele au fost amnistiate fiscal pentru debitele pe care le-au înregistrat ca urmare a calculării greșite a indemnizației. De asemenea din septembrie 2014 mamele pot să obțină și venituri suplimentare în anumite condiții.

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru creșterea copilului reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, dar, in functie de perioada de concediu pe care o aleg părinții, acesta are anumite limite minime si maxime.

Astfel, limitele minime si maxime ale indemnizatiei pentru cresterea copilului, stabilite prin OUG nr. 111/2010, sunt:

cel putin 600 de lei și cel mult 3400 de lei – în cazul in care parintii optează varianta concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (sau pana la trei ani, daca este vorba de un copil cu handicap);

cel mult 1200 de lei – in cazul in care parintiioptează pentru varianta concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.

Pot beneficia de aceste drepturi, prin cumularea perioadelor de activitate, si persoanele care au realizat activitati profesionale în alte state membre ale Uniunii Europene.

Persoanele care vor să beneficieze de concediul de crestere a copilului și de  indemnizatia lunara trebuie sa-si exprime in scris optiunea, aceasta neputand fi schimbata ulterior.

În cazul gemenilor, de tripleților sau multipleților, nivelul indemnizatiei lunare creste cu 600 de lei (incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere).

Condiţiile pentru acordarea concediului de creştere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României

– să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia

– să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului. Aceste venituri pot proveni din salarii, activităţi independente, activităţi agricole, dar şi ajutorul de şomaj sau indemnizaţia de creştere a copilului. De indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază şi cei care se află în concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare profesinală sau cursuri la zi.

 

Tipuri de concedii:

Toţi părinţii copiilor născuţi după data de 01.01.2011 intră sub incidenţa legii 111/2010, lege ce prevede două tipuri de concediu:

 1. Concediu până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap si o indemnizaţie lunară de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an, indemnizaţie care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3400 lei.

Părinţii care revin la serviciu înainte de expirarea concediului (chiar şi cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului, dar nu în aceeaşi zi ori după această dată) au dreptul la un stimulent de inserţie în valoare de 500 lei lunar până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

În cazul în care părintele decide să nu se întoarcă la serviciu după această perioadă, el are dreptul la concediu fără plată până când copilul împlineşte vârsta de 2 ani. Cererea pentru acordarea acestui tip de concediu se depune la angajator, care o va înregistra în baza certificatului de naştere al copilului, ori a livretului de familie.

 1. Concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi o indemnizaţie de 85% , dar care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei.

Şi în acest caz, dacă părintele începe să realizeze venituri impozabile înainte să împlinească copilul vârsta de 1 an, el va putea primi stimulent. Dacă realizarea veniturilor are loc dupa ce copilul a depăşit această vârstă, ori după ce a împlinit vârsta de 2 ani, părintele nu mai poate solicita stimulent lunar.

Concediul pentru creşterea copilului cu handicap se acordă părinţilor până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă este de 85% din media veniturilor nete pe ultimul an şi va fi obligatoriu cuprinsă între 600 şi 3400 lei. În acest caz, stimulentul se poate acorda oricând pe perioada concediului.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 1. a) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
 3. c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. d) au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
 2. e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
 3. f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 4. g) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
 5. h) au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
 6. i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului;
 7. j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;
 8. k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 9. l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
 10. m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 11. n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 13. p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

 

 1. q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 2. r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 3. s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 4. t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 5. u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
 6. v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

În calculul celor 12 luni se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri supuse impozitului, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în situaţiile mentionate la literele a-v.

Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului.

Prin excepţie, se acceptă ca de cel mult 3 ori fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alinineatul anterior.

UPDATE 2014:In concediu, părinții pot obține venituri fără să le fie suspendată indemnizatia

In toamna anului 2014, prevederile OUG nr. 111/2010 au fost modificate astfel incat parintii aflati in concediul pentru cresterea copilului sa poata obtine venituri supuse impozitului fara sa le fie suspendata plata indemnizatiei.

Mai exact, noile dispozitii stabilesc ca plata indemnizatiei nu se suspenda daca parintii obtin venituri supuse impozitului in cuantum de cel mult 3000 de lei intr-un an calendaristic.

De asemenea, plata indemnizatiei nu se suspenda nici dacă beneficiarii primesc indemnizatii in calitate de consilier local/judetean, indiferent de nivelul acestora.

O alta exceptie in acest sens din OUG nr. 111/2010 mai prevede ca plata indemnizatiei se mentine si daca persoana indreptatita „primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu”.

În situaţia în care naşterea copilului se produce înainte de termen, perioada de 12 luni se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.

Opţiunea beneficiarului pentru concediu de 1 an, respectiv 2 ani se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

Stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

 1. a) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 1 an , dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;
 2. b) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului de până la 2 ani, dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani;
 3. c) pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la 3 ani, oricând, pe toată perioada.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimată , dacă îndeplineşte condiţiile de acordare. Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară, respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Concediul şi indemnizaţia lunară, precum şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri durata de acordare a concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept. Pe perioada suprapunerii cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1,2 ISR (600 lei) pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

 1. a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 2. b) în situaţia în care cealaltă persoană nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 2. b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 3. c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.

Acte necesare pentru primirea indemnizatiei:

Cererea pentru acordarea indemnizatiei trebuie depusă fie începând cu ziua imediat următoare încetării concediului de maternitate (cele 126 de zile), fie începând cu data naşterii copilului, ori, dupa caz, a adopţiei sau luării în plasament. Cererile trebuie înaintate primăriei unde solicitantul îşi are domiciliul ori resedinţa în maximum 60 de zile. În caz contrar, perioadele anterioare nu se vor mai lua în calcul.

Prima plată a indemnizaţiilor se va face în aproximativ 2-3 luni de la depunerea documentaţiei. Dosarul trebuie să conţină:

– cerere tip

– copie de pe cărţile de identitate ale părinţilor

– certificatul de naştere al copilului

 

– certificatul de căsătorie (daca e cazul)

– livretul de familie

– adeverinţa din care să rezulte că persoana a realizat venituri pe ultimul an anterior naşterii, ori alte acte care dovedesc că persoana s-a aflat în vreuna din situaţiile care îi conferă dreptul la indemnizaţie (ex. somaj, CCC etc)

– dosar cu şină

– cerere de concediu aprobată de angajator

– orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate

– extras de cont bancar (pentru cei care doresc plata indemnizaţiei direct în cont).

De asemenea, dacă angajatorul are sediul în alt judeţ decât cel în care va desfăşuraţi activitatea, este necesară o adeverinţă eliberată de Casa Judeţeană de Pensii din judeţul respectiv, care să ateste că angajatorul şi-a plătit impozitele către stat. Cererea pentru eliberarea adeverinţei se depune şi se ridică personal.

La stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente perioadelor assimilate, baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului împărţită la 12.

În cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare împărţite la numărul de luni în care s-au realizat acestea.

Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executive, iar decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Contestaţiile formulate împotriva deciziei se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

 

 1. a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 2. b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 3. c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 4. d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute anterior.

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

 1. a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. b) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care

 1. a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
 2. b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
 3. c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
 4. d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
 5. e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 6. f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
 7. g) beneficiarul a decedat;
 8. i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

 

 1. j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Dreptul la stimulentul de inserţie încetează cu ziua următoare celei în care:

 1. a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 2. b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
 3. c) a avut loc decesul copilului.

Dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.Comunicarea se transmite de către primărie agenţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Decizia constituie titlu executoriu şi poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Este interzis angajatorului să concedieze părinţii aflaţi în concediu de creştere a copilului din următoarele motive:

 1. a) Codul Muncii interzice concedierea salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. c) Contractul de muncă este suspendat de drept în perioada concediului de maternitate sau de creştere şi îngrijire a copilului.
 3. c) OUG 111/2010 interzice concedierea pe o perioadă de 6 luni de la revenirea la serviciu din concediul creştere a copilului.

Declararea unor informaţii eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decât cele reale, în scopul de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

 

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În situaţia acestor persoane, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor, se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice.

Precizari importante

Prevederea legislativă care face obiectul sarcinilor multiple a rămas neschimbată ceea ce înseamnă că, cuantumul indemnizaţiei se va majora cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de sarcină.

OUG 124/2011 ce condiţionează acordarea alocaţiilor de stat şi a indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor de plata obligatiilor legale fata de bugetul local rămane în continuare valabilă. Astfel, pentru a putea primi aceşti bani, solicitanţii trebuie mai întâi să-şi fi achitat impozitele aferente anului anterior, în caz contrar, aceste drepturi vor fi suspendate pe o perioadă de 5 luni.

Singura modificare intervenită o reprezintă perioada de gratie de 60 zile, timp în care solicitanţii drepturilor de mai sus îşi pot plăti datoriile către bugetul local.

Perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, dar şi în specialitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.