primaria-buzau1Proiectul ordinei de zi al ședinței de joi este următorul :
1.- proiectul de hotarâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014 în municipiul Buzău;
2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafețele locative cu altă destinație decât cea de locuință și terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău și/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri  și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societății Comerciale ” Piețe, Târguri și Oboare ” S.A. Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2014 a Fundației pentru copii ” Sf. Sava de la Buzău „;
5.- proiectul de hotărâre privind plata pentru anul 2013 a drepturilor salariale cuvenite personalului  aparatului de specialitate al primarului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009;
6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea garantării unor obligații de plată ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău către Societatea Comercială ” Ecogen Energy ” S.A. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Orășelului Copiilor –  ediția 2013/2014;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colabo-rare dintre Centrul Național “România Digitală” din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională și Municipiul Buzău pentru opera-ționalizarea Punctului de Contact Unic electronic (PCUe);
9.- proiectul de hotarâre pentru validarea Dispoziției  nr. 711 din 13 noiembrie 2013 a primarului municipiului Buzău;
10.- proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotă-rârea nr. 28/2013 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2013 – 2014;
11.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților con-siliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru eva-luarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău;
12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de prac-ticare a patinajului pe gheață pentru copiii și tinerii din municipiul Buzău;
13.- proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului și a suprafeței locative cu  altă destinație decât cea de locuință, situate în municipiul Buzău, punctul  termic 20 – Dacia, limitrof blocului A2;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea atestării la domeniul public a terenului situat în municipiul Buzău, strada Victoriei limitrof imobilului nr. 78, precum și trecerea acestui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui teren proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Spiru Haret nr. 8, în vederea modernizării terenului de sport existent;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării unui teren indiviz în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală;
17.- proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri conce-sionate Societății Comerciale ” Compania de Apă ” S.A. Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, în vederea  scoaterii din funcțiune, declasării și casării;
18.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 159/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului proprietate publică a munici-piului, situat în municipiul Buzău, punctul termic 20 – Dacia, limitrof blocului A2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini și docu-mentației de atribuire;
19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii din proprietate publică în proprietate privată a municipiului Buzău a unor mijloace fixe concesionate Societății Comerciale ” Compania de Apă ” S.A. Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;
20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetă-țeanul Moise Florin a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz și aferent spațiului comercial situat în municipiul Buzău,
strada Unirii, bloc E.5, parter;
21.- proiectul de hotărâre  privind modul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unor certificate de urbanism;
22.- alte probleme ale activității curente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.