spitalul_judetean_buzau1_40742800Spitalul Judeţean Buzău scoate la concurs două posturi de statistician medical debutant şi un post de psiholog. Examenul este programat să se desfăşoare la finele lunii februarie, iar termenul limită de înscriere este de 13 februarie.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale de înscriere respectiv să aibă cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, omiciliul în România, să cunoască limba română, scris si vorbit, vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru postul de psiholog practicant sunt diploma de licenţă în specialitate, atestat de liberă practică privind exercitarea profesiei de psiholog eliberată de Colegiul Psihologilor din România şi o vechime minimă de un an ca psiholog stagiar. Pentru statistician medical debutant este cerută diploma de studii medii, un certificat de absolvire a cursului de formare operatori introducere, validare şi prelucrare date pe microcalculatoare,compatibile IBM-PC.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here