Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
1 post de economist, gradul II, la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale;
1 post șofer II la Serviciul Aprovizionare Transport;
1 post muncitor calificat IV – frigotehnist, la Serviciul Administrativ.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:economist:
studii – diplomă de licență;
6 luni vechime în specialitate;
cunoștințe operare PC, Word, Excel.
șofer II:
studii – diplomă de absolvire a învățământului mediu sau profesional;
permis de conducere pentru șofer profesionist, categoria B și C;
3 ani vechime ca șofer;
aviz psihologic pentru șofer profesionist.
muncitor calificat IV – frigotehnist:
diplomă de absolvire a învățământului mediu sau profesional;
certificat calificare frigotehnist;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
26 noiembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 decembrie 2019, la ora 10.00: proba scrisă;
10 decembrie 2019: proba interviu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here