Val de angajări la Spitalul de Neuropsihiatrie și Măsuri de Siguranță Săpoca. Unitatea medicală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi de asistent medical. Aceste angajări ar urma să se facă la secțiile de psihiatrie Săpoca, Nifon și Ojasca.

Secția Psihiatrie II – acuți – Săpoca:
1 post asistent medical debutant pe perioadă nedeterminată;
1 post asistent medical pe perioadă determinată;
1 post asistent medical principal pe perioadă determinată.
Secția Psihiatrie III ( art. 110 C.P.) – Săpoca:
1 post asistent medical principal pe perioadă determinată.
Secția Neurologie – Săpoca:
1 post asistent medical debutant pe perioadă nedeterminată.
Secția Psihiatrie IV – acuți – Nifon:
1 post asistent medical debutant pe perioadă nedeterminată;
1 post asistent medical pe perioadă nedeterminată.
Secția Psihiatrie V – cronici – Ojasca:
2 posturi asistent medical principal pe perioadă nedeterminată.
Secția Psihiatrie VI (art. 110 C.P.) – Ojasca:
1 post asistent medical pe perioadă nedeterminată.
Secția Psihiatrie VII (art. 110 C.P.) – Ojasca:
1 post asistent medical principal pe perioadă nedeterminată;
1 post asistent medical pe perioadă nedeterminată;
1 post asistent medical debutant pe perioadă nedeterminată.
Compartiment de Îngrijiri Paliative – Ojasca:
1 post asistent medical principal pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvenți de liceu sanitar, școală postliceală sanitară, studii superioare de scurtă durată și studii superioare în specialitatea asistență medicală; fără condiții de vechime pentru posturile de asistent medical debutant; cu condiția de vechime de cel puțin 6 luni în specialitatea postului pentru care concurează (pentru asistent medical) și cel puțin 5 ani pentru asistent medical principal (cu certificat de grad principal); certificat de membru al 0A.M.G.MA.M.R. vizat pe anul în curs.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 09 octombrie 2019, ora 16:00. Proba scrisă va avea loc pe 17 octombrie 2019, ora 10.00, urmată de proba practică, pe 21 octombrie 2019, ora 10.00. Candidații care trec de cele două – proba practică; 23 octombrie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here