arhive-300x336În perioada ianuarie 2014 – aprilie 2015, la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Buzău au fost înregistrate 1.427 de cereri din partea persoanelor fizice şi juridice, au fost rezolvate pozitiv 758 cereri, s-a răspuns negativ la 638 cereri, au fost trimise altor instituţii un număr de 31. În funcţie de problema ridicată de petenţi s-au eliberat copii de pe acte de vânzare cumpărare, dotă, donaţie, testamente, sentinţe civile şi penale, acte şcolare, diplome, acte de stare civilă, certificate de vechime în muncă acolo unde dispunem de documente probatorii, acte din care să rezulte împroprietărirea unor persoane, suprafeţe de teren sau pădure deţinute, acte relative la refugiaţii din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa. Pentru rezolvarea cererilor s-au cercetat aproximativ 6.500 dosare.
o preocupare stringentă a S.J.A.N. Buzău o ­re­pre­z­intă arhivele unităţilor desfiinţate. În astfel de cazuri lichidatorii judiciari răspund de arhiva debitorului aflat în faliment/intrat în procedura in­sol­ven­ţei. Aceştia au obligaţia de a notifica Arhivele Naţionale sau serviciile ju­de­ţene, după caz, documentele cu valoare istorică se preiau de către instituţie, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale ce­tă­ţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici au­to­ri­zaţi în prestarea de servicii arhivistice.Deşi lichidatorilor din judeţul Buzău li s-au adus la cunoştinţă, în scris, obligaţiile ce le revin conform prevederilor legale în vigoare, s-a înregistrat un număr redus de notificări din partea acestora. Această situaţie conduce la pierderea sau distrugerea, în timp, a arhivelor unităţilor desfiinţate. Este şi cazul unor unităţi precum: Întreprinderea judeţeană de Industriali­zarea Laptelui (fosta Fabrică de Lapte), Centrul de calcul Buzău, Transmar Buzău (fosta Întreprindere ju­deţeană de transport local marfă), unde şi-au desfăşurat activitatea nu­m­eroşi cetă­ţeni. Pierderea statelor de plată de la aceste unităţi a condus la imposibilitatea ca aceste persoane să-şi obţină drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetă­ţenilor.
„În acest sens, atragem atenţia, încă o dată, lichidatorilor judiciari din jud. Buzău cu privire la obligaţiile ce le revin în conformitate cu Legea 16/1996, republicată – Legea Arhivelor Naţio­nale şi Legea 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale. O persoană fizică sau persoană juridică legal constituită se poate adresa S.J.A.N. Buzău cu cereri pentru a obţine copii, extrase sau certificate de pe documentele deţinute. Persoanele în­dre­p­tă­ţite, succesorii acestora sau re­pr­ezentanţii lor legali se pot adresa cu cereri care se referă la drepturi care îi privesc şi care se pot depune personal sau se pot transmite prin poştă, poştă electronică, fax”, mai spun respon­sabilii SJAN Buzau.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here