Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de Expert SPO extern, pe o perioadă determinată (maxim 36 de luni), în vederea desfăşurării activităţilor proiectului „INTESPO — Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare”. Obiectivul general al proiectului „INTESPO — Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare” îl reprezintă creşterea numărului de tineri inactivi NEETS înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPD) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

Candidaţii vor fi selectaţi conform Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durata determinată pe posturi în afara organigramei. Posturile din cadrul proiectului includ personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, angajat pe posturi în afara organigramei pe o perioadă de maxim 36 luni, de la aprobarea de către Autoritatea de Management a selecției, dar nu mai târziu de data de 24.09.2021. Contractul individual de muncă va intra în vigoare numai după aprobarea de către Autoritatea de Management a selecției.

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
cunoaște limba română scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
este disponibil pentru deplasări în județul Buzău sau în alte locații la solicitarea echipei de management.
Candidatul mai trebuie să îndeplinească și urmatoarele conditii specifice, cum ar fi:

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, minim 3 ani;
vechime în muncă — minim 2 ani.
Care sunt responsabilitățile și aptitudinile specifice unui expert ELI extern?

Participă la interogarea bazei de date Chance4Neet și furnizează datele rezultate la instituțiile implicate;
Asigură colectarea datelor de la instituțiile implicate în identificarea potențialilor NEETs și corelarea celor două categorii de date: cele din Registrul Chance4Neets și cele colectate de la nivel local;
Participă la constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local;
Participă la elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri mecanisme de comunicare, etc);
Asigură informarea și instruirea stakeholderilor din cadrul rețelei de sprijin;
Participă la stabilirea pianului și calendarului de intervenție locală;
Asigură realizarea activităților de bază ale proiectului: contactarea și profilarea tinerilor NEETs, înregistrarea tinerilor NEETS în evidențele SPO, informarea și consilierea tinerilor NEETs, monitorizarea tinerilor înregistrați în evidențele SPO.
Furnizează tinerilor NEETS, prin telefon, informaţii referitoare la modalitatea de înscriere în evidenţele SPO, avantajele înscrierii în evidenţele SPO, detaliile întâlnirii cu experţii SPO, colaboarea cu experţii SPO după înscrierea în evidenţele SPO, cum poate fi contactat un expert SPO, care este cel mai apropiat punct de contact cu experții SPO,etc;
Asigură contactarea grupului ţintă, a partenerilor sau stakeholderilor relevanţi în proiect, în scopul furnizării informaţiilor relevante privind scopul, obiectivele proiectului, desfăşurarea activităţilor care urmează să se desfăşoare în raza de domiciliu în scopul atragerii şi înregistrării tinerilor NEETS în evidenţele SPO;
Furnizează răspunsuri la orice întrebare/solicitare primită din partea celor care apelează la Call center;
Redirecționează apelurile telefonice către persoanele abilitate să soluționeze problemele specifice cu care se confruntă apelanții;
Discută față în față cu membrii grupului țintă și face profilarea individuală a acestora;
Elaborează dosare conform prevederilor legale pentru înregistrarea grupului țintă în evidențele SPO;
Informează tinerii NEETS privind piața muncii și pachetele de măsuri active personalizate ce pot fi oferite de SPO / consiliere;
Urmărește tinerii înregistrați Ia SPO până la 12 luni după data înregistrării prin contact telefonic sau direct.
În conformitate cu prevederile Procedurii interne de recrutare şi selecţie a personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată pe posturi în afara organigramei, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

Formular de înscriere, conform modelului din Anexa la Anunţul de selecţie;
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
Documentele care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute – în original şi copie;
acte doveditoare privind experiența în muncă;
Alte acte doveditoare privind experienţa/expertiza, califlcările specifice aferente poziţiei;
CV format Europass datat şi semnat pe flecare pagină (CV—ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail şi număr de telefon)
Cazieru] judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de & comp1eta dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Documentele doveditoare ale studiilor şî experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here