Guvernul simplifică de la 1 iulie procedurile de acordare a indemnizaţiei și concediului pentru creșterea copilului.

Guvernul a modificat și completat normele de aplicare a programului de acordare a concediului și indemnizaţiei pentru creșterea copilului, astfel încât noile reglementări introduse recent în lege de către Parlament să fie aplicate unitar și într-o manieră simplificată începând cu 1 iulie 2016. Hotărârea de Guvern adoptată astăzi include reglementări cu privire la drepturile noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi publicate concomitent în Monitorul Oficial.

Hotărârea de Guvern vizează, în principal, două aspecte:

Modul de aplicare a drepturilor noi ce vor fi  stabilite începând cu 1 iulie 2016:
o modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizaţie lunară, respectiv:

o   din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situaţiile asimilate prevăzute de ordonanţa de urgenţă (șomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.);

o   din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute de lege (la art. 2 alin.(5) din ordonanţa de urgenţă) s-au produs cu întreruperi.

’ modalitatea de a stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate;

’ reglementarea, în condiţiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserţie și, respectiv de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională;

’ includerea indemnizaţiei care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreţinere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

’ modificarea anexei privind Cererea și declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

De asemenea, se reglementează și faptul că, persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar îndeplinesc condiţiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului:
’ prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor;

’ în cazul copiilor născuţi în străinătate certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicita în traducere autorizată nu și prin legalizare în condiţiile legii;

’ în situaţiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenţiei pentru plăţi și inspecţie socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agenţiilor pentru plăţi și inspecţie socială;

’ se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, faţă de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă;

’ se simplifica solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuţi în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situaţie, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situaţia juridică a acestuia faţă de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activităţi aducătoare de venituri supuse impozitului;

’ specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în același timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creșterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obţinerea drepturilor;

’ disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS, primării;

’ sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse.

 

Concomitent cu această Hotărâre, Ministerul Muncii promovează un Ordin al ministrului ce conţine precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de inserţie, precum și de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament. Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an și se află în plata indemnizaţiei aferente acestuia, sau în stimulentul de inserţie ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte:

’ acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului iniţial;

’ prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserţie, pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 se află în plata acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizaţie pentru creșterea copilului;

’ prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizaţiei pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverinţă eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu;

’ reglementarea situaţiei persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desfiinţării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverinţa eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu, ori agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator;

’ pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizaţie pentru creșterea copilului se reglementează ca posibilităţi de transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:

o   prin prezentare directă la sediul agenţiei teritoriale;

o   prin serviciile poștale  sau de curierat, în plic închis, la adresa agenţiei teritoriale, cu specificaţia ” prelungire/reluare drepturi ICC”;

o   prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de mail comunicate de agenţiile teritoriale.

’ toate informaţiile vor fi afișate pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS pentru a fi mai ușor identificate modalităţile de transmitere a solicitărilor;

’ formularul de cerere este un formular simplu, pe o singură pagină, care cuprinde informaţiile necesare identificării beneficiarului în baza de date a AJPIS care plătește dreptul.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea Legii nr. 66/2016 anul acesta va reprezenta un efort bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei, în plus faţă de bugetul alocat în 2016, de 1,830 miliarde de lei.

Modificările menţionate vor intra în vigoare de la 1 iulie 2016, respectiv începând cu drepturile lunii iulie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here