cj1

Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Judeţean Mureş, alături de cinci parteneri, o organizaţie nonguvernamentală şi patru societăţi comerciale, va depune spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, un  proiect – „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil“ ce are drept scop implementarea mai multor activităţi eligibile, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare profesională etc., adresate şomerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Proiectul are o valoare totală de 10.890.123,10 lei, din care 9.929.023,10 sunt costuri eligibile.

Consiliul Judeţean Buzău a selectat partenerii, publicând pe site-ul propriu anunţul de intenţie privind promovarea unui astfel de proiect strategic, în condiţiile menţionate prin Ghidului Solicitantului aferent Programului Opera­ţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Condiţii Generale şi Condiţii Specifice, Axa Prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, cerere de propuneri de proiecte de tip strategic nr.125. În urma acestui proces de selecţie, şi-au exprimat intenţia de a promova alături de Consiliul Judeţean Buzău un astfel de proiect strategic o unitate administrativ teritorială, respectiv Consiliul Judeţean Mureş, şi un consorţiu de 5 parteneri – Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultantă şi Studii Europene SRL, RD Global Project Consulting SRL, Tecseo SRL, SC Dechiro Consulting SRL. Proiectul vizează realizarea unui program de intervenţii integrate privind orientarea în carieră pentru facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă adresat unui număr de 840 de beneficiari. În cadrul acestui program, beneficiarii vor fi informaţi cu privire la piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, vor beneficia de consiliere profesională pentru stabilirea traseului profesional, evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, li se vor elabora planuri individualizate de acţiune, vor fi îndrumaţi, în funcţie de competenţele pe care le deţin, pentru a urma anumite cursuri şi specializari. De asemenea, beneficiarii vor interacţiona cu persoane similare aflate în căutarea unui loc de muncă şi cu potenţiali angajatori, vor avea acces la anumite facilităţi pentru a putea căuta un loc de muncă (internet, calculatoare, sală de intâlniri etc), vor participa la grupuri de sprijin şi activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional. Cei 840  de beneficiari incluşi în proiect (690 în Regiunea SE şi 150 persoane în Regiunea Centru) vor participa la cursuri de formare profesională adaptate nevoilor lor identificate în cadrul programului personal de orientare în cariera şi cel puţin 80% din participanţi vor obţine certificare la finalul programului de formare. În funcţie de nevoile identificate în cadrul planuri individualizate de acţiune şi orientare în cariera, beneficiarii vor participa la cursuri pentru dobândirea următoarelor competenţe şi abilităţi: comunicare, competenţe în utilizarea calculatorului, cunoş­tinte de contabilitate primară, cunoştinte de limbi străine, abilităţi administrative sau de secretariat. De asemenea,  beneficiarii vor participa la un program de consultanţă şi asistentă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Programul va include consultanţă în domenii precum servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă. O altă activitate distinctă în cadrul proiectului este aceea de  derulare a unei Campanii de promovare a angajabilităţii şomerilor.

Campania va fi organizată în cele două regiuni ale proiectului şi are ca scop conştientizarea publicului larg, a angajatorilor, managerilor privind potenţialul de muncă pe care îl au şomerii, dar şi initiaţivelor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate în somaj de lungă durată şi promovarea activitătilor proiectului, precum şi cursurile organizate în cadrul acestuia.

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită prin acest program POSDRU, de a aloca din bugetul proiectului 10 % pentru costuri de tip FEDR, s-a propus amenajarea unor spaţii utile pentru derularea cursurilor de pregătire profesională la mansarda Bibliotecii judeţene V. Voiculescu Buzău. În acest sens, s-a contractat o documentaţie tehnică pentru realizarea serviciului de proiectare la acest obiectiv de investiţie.

Proiectul de hotărâre ce vizează promovarea parteneriatului şi obţinerea de finanţare, promovarea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, desemnarea persoanei împuternicite să semneze Acordul de Parteneriat în numele Consiliului Judeţean Buzău, documentaţia tehnico – economică – faza Expertiză Tehnică şi DALI, proiectul de buget, asumarea responsabilităţilor financiare şi manageriale ale Consiliului Judeţean Buzău pentru costurile neeligibile şi/sau conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, componenţa echipei de implementare a proiectului a fost supusă astăzi votului consilierilor judeţeni buzoieni, în cadrul unei şedinţe extraordinare şi a trecut cu un număr de 19 voturi pentru, şi 11 împotrivă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here