A fost publicat Ordinul pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit prevederilor actului normativ menţionat, contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal unde este înregistrat ca şi plătitor de impozite şi taxe, a unei cereri. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a OG nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Astfel, cererea trebuie depusă la organul fiscal la care persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sunt înregistrate ca şi plătitori de impozite şi taxe, ori la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal persoanele fizice.

La cererea de restituire se anexează următoarele documente: actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie; documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se face în baza informaţiilor deţinute de organul fiscal); copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererea de restituire, însoţită de documentele prezentate mai sus, poate fi depusă la registratura organului fiscal competent sau poate fi transmisă prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Termenul prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire este de 45 de zile. Solicitanţii vor fi informaţi asupra acestui aspect în maximum 10 zile de la emiterea deciziei. Cererea de restituire va fi respinsă dacă cel care a depus-o nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau original, iar plata nu poate fi identificată. Totodată, respingerea va fi decisă şi în situaţiile în care nu se vor anexa cererii documentele necesare sau dacă nu se va indica un cont bancar pentru plata sumei.

Pot solicita restituirea doar persoanele care au plătit taxa auto înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu. Mai precis, este vorba de perioada 2007-martie 2013, atunci când statul a aplicat, în mod succesiv, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.